srijeda, 20. ožujka 2013.

Katolička misa i pravoslavna liturgija


         
         Živimo u doba koje je u kršćanskome svijetu obilježeno, između ostalog, kao vrijeme ekumenizma. U tom ekumenizmu, osobito što se tiče odnosa Katoličke i Pravoslavne Crkve, pokušavaju se zatrti ili ublažiti sve moguće razlike između dviju Crkava, do te mjere da se najveći dio razlika proglašava „obrednim“ i „sporednim“, dok se i one „bitne“ razlike pokušavaju relativizirati, i proglasiti da se tu radi tek o „različitim jezičnim formulacijama“. Međutim, pravoslavni i katolički koncept svijeta umnogome se razlikuju; ova razlika se očituje osobito u liturgijskim slavljima i bogoslužjima.
            Istina, rimska misa i bizantska liturgija, pripadaju istom kršćanstvu, i potječu iz istog izvora, odatle je posve jasno kako se u mnogo toga poklapaju. Isti im je osnovni smisao, ustroj, obredne crte, i zato će svaki pravovjerni ekumenist našeg doba konstatirati kako je to sve skupa zapravo „jedno te isto“. Međutim, ova dva obredna čina nam zapravo otkrivaju dva različita, u nekim elementima i suprotna pogleda na kršćansku stvarnost i odnos prema Bogu. Ovdje bih podvukao dvije osnovne razlike: korištenje kvasnog/beskvasnog kruha u euharistiji, i pretvorba darova Kristovim riječima sa Posljednje večere/zazivom Duha Svetoga nad darove. Postavljamo tezu da su ova dva elementa međusobno nerazriješivo povezana, i otkrivaju neke bitne razlike u poimanju same Euharistije kod katolika i pravoslavnih.
            Katolička Crkva, dakle, koristi tradicionalno u misi beskvasni kruh (tzv. hostije), pečenu smjesu pšeničnog brašna i vode, bez ikakvih dodataka ili kvasca. Pravoslavna Crkva koristi kvasni kruh, kakvog jedemo svaki dan. U oba slučaja, taj kruh mora biti pšenični. Katolička Crkva vjeruje da se kruh i vino pretvaraju u Tijelo i Krv izgovaranjem Kristovih riječi sa Posljednje (Tajne) Večere: Ovo je Tijelo moje…Ovo je Krv moja… Zato je izgovaranje ovih riječi ključni dio katoličke mise. Pravoslavna Crkva, naprotiv, iako ima također ove riječi, i poštuje ih, smatra da se pretvorba zbiva tzv. Epiklezom, zazivom Duha Svetoga na darove.
            Pravoslavna praksa može nekome izgledati veoma čudno. Jer, katolici tvrde: Isus Krist je ustanovio Euharistiju na Posljednjoj Večeri. Posljednja Večera je bila židovska pashalna večera, a znamo da su Židovi u to doba morali ukloniti kvasac i sve ukvasano iz svojih kuća, i da nikakav kvasni kruh nije dolazio u obzir u vrijeme Pashe. Što se pak tiče riječi pretvorbe, katolička praksa može izgledati veoma logično: ako je Euharistiju ustanovio sam Krist na Posljednjoj Večeri, i ako Euharistija predstavlja uprisutnjenje iste Večere i Kristove Žrtve, i ako sam Krist preko svećenika obavlja sve bogoslužne čine, onda je posve jasno da su riječi ustanovljenja ključne u pretvorbi. Čemu sada izričito spominjanje Duha?
            Ovdje sada ulazimo u jedno vrlo složeno područje, u izvjesne činjenice koje pomalo ruše naše uobičajene predodžbe o Crkvi, i prisiljavaju nas da cjelokupni pristup Euharistiji postavimo na drugačije temelje. Prvo čega moramo biti svjesni, jest to, da Posljednja Večera nije bila „prva misa“. Ako krenemo već od klasične defincije Euharistije, da je ona posadašnjenje Isusove Muke, Smrti i Uskrsnuća, onda je sasvim jasno da se prije dotičnog događaja (kojega nazivamo i Kristovom Pashom), nije imalo što uprisutnjivati. Kada se, dakle, dogodila prva Euharistija, prva Liturgija, prva Misa? Dogodila se nakon Uskrsnuća, na blagdan Duhova, prilikom silaska Duha nad apostole. Tek od Duhova konstituirana je Crkva, i imaju snagu svi crkveni obredi, molitve itd. Zašto tek od Duhova? Zato, što se ljudski rod od Adamova grijeha nalazio u stanju odvojenosti od Boga, predan grijehu, smrti i raspadanju. Tek uskrsnućem Krista od mrtvih dobivamo posve novog, preobraženog čovjeka, koji je posve prožet božanstvom, i oslobođen smrti i patnje. Glavni plod tog uskrsnuća je bio izljev Duha Svetoga nad apostole. On nije bio, kako to misle zapadni pentekostalci i karizmatici, nekakvo davanje nekakve „sile“ apostolima, već je bio čin osnivanja Crkve kao Tijela Kristova. Jer, po čemu mi postajemo pobožanstvenjeni, slike Božje, djeca Božja, ako ne po Crkvi, a Crkva nije institucija ni ovozemaljska zajednica koja eto slijedi Krista, već je ona Tijelo Kristovo, živi organizam koji ima utemeljenje u onostranosti. Čime je to Tijelo povezano? Upravo Duhom! Duh Sveti je taj koji ne samo na individualnoj razini čini čovjeka adoptiranim (posvojenim) bogom, nego objedinjava sve kršćane, članove Tijela u jedan organizam Crkve. Jer, svaki član Crkve istoga Duha ima, i sve članove Duh povezuje u Tijelo, to Tijelo sa Glavom, i preko nje sa Ocem. Tako Crkva postaje neprekidni Pentekost, neprekidna Pedesetnica, živi organizam povezan svezama Duha i napojen istim Duhom. Mnogi danas Pedesetnicu (Duhove) zovu „rođendan Crkve“, a da uopće ne razumiju što to znači.
            Sve se od tada u Crkvi zbiva silom Duha, i, kako nema Crkve prije Duhova, tako nema ni krštenja, ni oprosta grijeha, ni Euharistije, ničega prije Duhova. Prva Misa nije bila Posljednja Večera, već-Pedesetnica-Duhovi. Zato pravoslavna Liturgija nije nikakvo komemoriranje prošlosti, nikakav spomen-čin nekakvog povijesnog događaja Posljednje Večere, a nije ni skoncentrirana isključivo na Žrtvu Križa. Ona nosi bitno uskrsni, pentekostalni, karizmatski karakter, i skroz je, zbog toga, usmjerena prema Eshatonu, Sudnjem danu, Budućem Svijetu i uskrsnuću svih vjernih. Ona je predokus budućeg blaženog stanja, a ne razmatranje Golgote. Zato pravoslavni kršćanin ne može prihvatiti argumentciju „Krist je koristio beskvasni kruh, pa ćemo i mi“, jer Kristova Posljednja Večera još uvijek pripada Starome zavjetu. Na njoj je doduše Euharistija ustanovljena na razini znaka, i njome je zaključen starozavjetni kult; ali obred u njoj ustanovljen svoju silu dobija tek izljevom Duha na Pedesetnicu. I nemojmo previdjeti jednu „slučajnost“: židovski blagdan Pedesetnice, Pentekosta, Šavuot, na koji se dogodio izljev Duha, je bio jedini na kojemu se upravo kvasni kruh koristio u bogoslužju, a ne beskvasni.
            Zato Pravoslavna Crkva ne slavi Euharistiju sa starim, beskvasnim kruhom muke i žurbe stare Pashe, i tjeskobe getsemanske noći, već sa novim, kvasnim kruhom, kruhom oduhovljenog čovjeka, novog, uskrslog, preobraženog i prosijanog Duhom. Rimokatoličko pozivanje na Posljednju Večeru ne dokazuje ništa, jer, kako smo vidjeli, Posljednja Večera je neka vrsta liturgijskog Ivana Kristitelja: kao što je Ivan posljednji prorok Staroga zavjeta, koji direktno pokazuje Krista, ali sam nije Krist, tako je i Posljednja Večera zaključak starozavjetne žrtve, koja ukazuje na Euharistiju, ali još nije Euharistija.
            Tako, Pravoslavna Crkva poštuje Posljednju (Tajnu) Večeru. Na Veliki četvrtak ona posvećuje miro (sv. Ulje), obilježava njen spomen, priprema pričest koja se čuva u artoforu (svetohraništu) za sljedeću godinu. Ikona Večere se nalazi na mnogim ikonostasima pravoslavnih hramova na centralnome mjestu. Ali, Liturgija Pravoslavne Crkve koristi novi, kvasni kruh, simbol oduhovljenosti, i pretvara darove cijelom liturgijskom molitvom, kojoj je vrhunac epikleza, priziv Duha, kojim se pretvorba vrši. Tako Duh nije zanemaren u bogoslužju, i pravoslavna Liturgija dobiva posve trinitarni (trojični) karakter.
            Ovo sve ima itekako svoje praktičen posljedice. Rimokatolička misa kroz stoljeća gubi svoj eshatološki karakter, te postaje posve skoncentrirana na Muku i Smrt, pod povijesnim vidom, te njezin žrtveni karakter (kojega ne negira pravoslavlje, da se razumijemo) postupno guta sve ostale važne aspekte. Misa postaje prvenstveno Žrtva, uprisutnjenje povijesnog događaja Golgote (primjetit ćemo i do danas na Zapadu, kod raznih karizmatika, neokatekumena, itd., opsesiju oponašanja Posljednje Večere!). Zato ona tako lako i postaje privatni čin svećenika, jer, Žrtvu prinosi svećenik, i zbog „nestanka“ Duha iz nje, gubi se prvotni karakter zajedništva Tijela Crkve, kojega još sv. Pavao spominje (a koji je, budimo iskreni, teško shvatljiv van pravoslavnih pozicija), i misa postaje privatno razmatranje Pretvorbe darova. Takva misa je bila prikladna za napuštanje nedjelje, kao eshatološkog dana Gospodnjeg, i prelazak na obične dane u tjednu. To je pak vuklo za sobom posljedicu skraćivanja mise, do običnog, svakodnevnog 20-minutnog rituala, koji se još k tome počeo prilagođavati pojedinim liturgijskim vremenima. Misa je prestala biti čin Božjeg Naroda, i izgubila je eshatološki karakter, njezine molitve, boja ruha u kojemu se služi, se posve prilagođava trenutku i vremenu. Tako kroz cijelu korizmu u rimokatoličanstvu imamo mise sa pokajnim pjesmama, pokajnim molitvama i u pokajnom ruhu, dakle, nešto što je prvim kršćanima predstavljalo predokus uskrsnuća i Novog svijeta, sada postaje pokajnički obred, zatim se podređuje raznim svecima, nakanama, prigodama, itd. Nije bio dalek put do toga da se misa počne služiti i po privatnim narudžbama, za određenu svotu novaca. Tako se čin zajednice, u kojemu molimo za sav svijet, pretvorio u naručeni i plaćeni privatni ritual.
            Pravoslavna Crkva je ogradila Euharistiju mnogim ogradama. Ona se u pravilu slavi samo nedjeljom, a ne po narudžbi, povezana je sa Danom Gospodnjim, kao kod prvih kršćana. Služi se samo jednom dnevno, za nju se posebno sprema, molitvom, postom, ispovijedi, uzdržanjem od spolnih odnosa, tjelesnom čistoćom (krv), i sl. Ona je dakle, skroz eshatološki, pentekostalni, pashalni čin.

četvrtak, 7. ožujka 2013.

Odvajanje od pravoslavlja kao uzrok krize zapadnog kršćanstva
               Svjesni smo, i opažamo na svakome koraku kako se kršćanstvo, a osobito zapadno, nalazi u dubokoj krizi. Ne možemo ovdje sada pisati čitave znanstvene traktate o tome, nego ćemo pokušati na pojedinačnom konkretnom primjeru oslikati situaciju kršćanskog Zapada, kao i korijen te situacije.
               Taj konkretni primjer će biti kršćanska crkvena umjetnost. Umjetnički prikazi čine važan dio kršćanskog nasljeđa, a upravo na Zapadu se očituje potpuna dekadencija kršćanske umjetnosti. Kada pogledamo većinu „modernih“ crkava na Zapadu, uočavamo da su svete slike i kipovi potpuno izgubili bilo kakvu katehetsku funkciju, te da zbog svoje izobličenosti teško mogu nekoga potaknuti na sabranost i klanjanje. Križevi sa korpusima od drvenih letava, koji izgledaju kao da je kostur pribijen na križ (Knin), slike kao da ih je slikao Pablo Picasso, asfaltirane crkve ukrašene grafitima…sve to kod vjernika masovno uzrokuje ili pad duhovnog života, ili negodovanje, ili njegovo iskrivljenje. Svakako, ta posvemašnja izvitoperenost suvremene zapadnokršćanske umjetnosti biva kod mnogih prepoznata kao „protestantizacija“, te izaziva simpatije prema starinskoj katoličkoj umjetnosti, kakva je bila na snazi prije famoznog II. vatikanskog koncila. Čak i među mnogim pravoslavnima ovakva situacija izaziva odbojnost prema suvremenom katolicizmu i simpatije prema katoličkim „tradicionalistima“, koji eto njeguju staru umjetnost, navodno blisku pravoslavlju. Shema je jasna: sve do Drugog vatikanskog koncila 60-ih godina, zapadna umjetnost i liturgija su bile ok, a nakon toga dolazi do propadanja i protestantizacije.
               Ne kanimo ovdje negirati da je suvremena katolička umjetnost doista dekadentna, međutim, ono što se previđa jest to, da je i pretkoncilska, „stara“ katolička umjetnost također bila nepravoslavna. Odnosno, proces protestantizacije i propadanja započeo je davno, davno prije, a „tradicionalna“ katolička umjetnost mu je samo predstadij. Ova „protestantizacija“ započinje već duhovnim odvajanjem od pravoslavlja.
               U ranoj Crkvi stoljećima nije bila dokraja razjašnjena pozicija sv. slika u kršćanskoj vjeri i liturgiji. Razne skupine Otaca Crkve zauzimale su različite stavove: neki su ih smatrali tek dopuštenim, ni štetnim ni korisnim, drugi korisnim, ali ne nužnim, treći upravo nužnim. Na Istoku je ovo pitanje riješeno za vrijeme velike krize, tzv. ikonoklazma u 8.st., pokreta koji je nastojao potpuno zabraniti štovanje slika u kršćanstvu. Pitanje je definirano 2. nicejskim saborom 787., kada je potvrđeno od čitave Crkve kako je štovanje slika ne samo dopušteno i korisno, već i nužni izraz našega pravovjerja i vjere u Utjelovljenje Sina Božjega. Od tada, za pravoslavlje više nema ni najmanje dileme: sv. slika je nešto uistinu sveto, ona je eikon-ikona, odraz nebeske stvarnosti na Zemlji. Zato ikona (sv. slika u pravoslavlju) mora biti slikana po strogim pravilima, dostojanstveno, u simbolici, njezino stvaranje je popraćeno blagoslovima i duhovnim životom, u molitvi. Zato u pravoslavlju crkvena umjetnost ne može biti svrha samoj sebi, niti crkva može biti poligon za ispucavanje slikarskih talenata i umjetničke mašte. Slika je odraz Neba i svjedočanstvo sv. Predaje, kao i pouka, slikovni vjeronauk za vjerne. U pravoslavnim crkvama sve su ikone strogo smisleno poredane, po utvrđenom redu, tako da sve odiše skladom i dostojanstvom, upravo svetošću. U svakoj pravoslavnoj crkvi, na slikama imamo ne samo poticaj za duhovnost, već i cjelokupnu dogmatiku, nauk kršćanstva.
               Ovdje treba reći da spomenuti 2. nicejski sabor, a zajedno sa njime i teologija ikone crkvenih Otaca koji su mu prethodili i slijedili, nije nikada zaživio u Zapadnoj Crkvi. Rim je doduše priznao rečeni Sabor kao sveopći, ali na Zapadu je u stvarnosti prevladao stav onih Otaca koji su priznavali korist i dopuštenost slika, ali ih nisu smatrali nužnim ni izrazom pravovjerja. Ovo je našlo svoj vrhunac u stavovima Karla Velikoga i njegove frankfurtske sinode, iako formalno neprihvaćene, ali stvarno duhovno zaživjele na Zapadu. Primijetit ćemo kako nikada na Zapadu nije postojala onakva pobožnost prema slikama, klanjanje, ljubljenje, kađenje, onolika čuda, poput mirotočenja (izlijevanja sv. ulja iz slike), kao na Istoku. Zato je Zapadna Crkva u samome startu dala zeleno svjetlo za umjetničku slobodu, koja se povećavala stoljećima. Ulaze kipovi, redaju se stilovi: romanika, gotika, renesansa, barok…zapadna umjetnost postaje svrhom samoj sebi, sav naglasak je na umjetniku, estetici, i, što je osobito značajno za Zapad, diranje ljudskih osjećaja slikom. Događaju se razne devijacije: u renesansno doba, razvratni slikari slikaju svoje ljubavnice kao Bogorodice, crkve se trpaju slikama i kipovima bez reda i plana, tako da se lako dogodi da kip nekog sveca sasvim istisne Krista. Kvaliteta mnogih prikaza je niska, anđeli postaju kupidoni rimske antike, a slika prestaje biti odraz Neba, i postaje fotografski prikaz događaja ili osobe.
               U takvom stanju stvari, sasvim je razumljiva pojava dekadencije rimokatoličke crkvene umjetnosti u 20.st. Ona je logični nastavak i kruna višestoljetnog procesa, započetog napuštanjem pravoslavne teologije ikone, napuštanjem koje se dogodilo u sam osvit raskola između Istoka i Zapada. Zato je i neshvatljiva plitkost nekih pravoslavaca koji ne vide kako nema nikakvih dodirnih točaka između barokne oltarske nadgradnje i klasičnog bizantskog ikonostasa.
               Jednako vrijedi i za pitanje glazbe. Suočeni sa poplavom protestantskih duhovnih šansona, gitara i bubnjeva po crkvama, neki rimokatolici bi se vratili „orguljama kao vlastitom rimskom glazbalu“. Inače, orgulje kao takve izumili su baš Bizantinci po starogrčkom predlošku, prve su stigle na Zapad kao poklon bizantskog cara (ikonoklasta!). Ali, bile su upotrebljavane isključivo u dvorskom ceremonijalu, a ne u crkvi, gdje se do danas upotrebljava samo ljudski glas. Međutim, kada je Zapad jednom popustio i uveo orgulje, jedno glazbalo u liturgiju, tko danas može zabraniti druga?
               Sumirajući sve ovo, tko danas može više u rimokatolicizmu uopće postaviti normu, što može u crkvu, a što ne? Jednako tako, ova kriza rimokatolicizma ne može biti riješena jednostavnim vraćanjem u Srednji vijek, na Trident, u gotiku, u barok. Ona može biti prevladana samo povratkom na autentičnu teologiju ikone Pravoslavne Crkve, koja nije ništa drugo nego tumačenje samoga Utjelovljenja.